Livsstil og forbrug

Råstofområdet kræver grøn nytænkning

Det kræver råstoffer at sikre udvikling af vores samfund, men råstofferne skal fremskaffes med så få gener som muligt for naboer, miljø og klima. Arkivfoto

De danske regioner slår i fælles udspil til lyd for mere bæredygtig anvendelse af råstoffer – herunder fokus på de gener råstofgravning medfører for naboer. Begge dele er vigtige elementer i Region Midtjyllands arbejde med Råstofplan 2020, der netop har været i høring.  

Det kræver nytænkning at sikre den nødvendige mængde råstoffer i fremtiden – og samtidig minimere den miljøpåvirkning, der følger med råstofgravning. Både lokalt med støj og støv, der generer naboer til råstofgrave, og klimamæssigt med f.eks. CO2-udledning som følge af tung transport. 

Derfor glæder både formand og næstformand i Region Midtjyllands Udvalg for Regional Udvikling sig over et nyt fælles udspil fra Danske Regioner. Udspillet indeholder seks anbefalinger til en mere bæredygtig udnyttelse af råstofferne baseret på erfaringer i de fem regioner, og anbefalingerne er således helt i tråd med det igangværende arbejde med Råstofplan 2020 i Region Midtjylland.

– Bæredygtighed, helhedstænkning og god dialog med lokalsamfund omkring råstofgravene er et vigtigt fokus i vores kommende råstofplan her i regionen, hvor vi kommer til at gøre hvad vi kan for at minimere gener for både borgere og miljø – fx via placering af råstofgrave, der giver kortere transportafstande. Men arbejdet med planen har også afsløret et tiltagende behov for at påvirke de rammer, der er givet for råstofgravning fra Christiansborg. Derfor er det godt, at regionerne står sammen om at få en mere bæredygtig tilgang til råstofplanlægning, siger udvalgsformand Jørgen Nørby (V).

Bedre forhold for naboer

Region Midtjyllands Råstofplan 2020 har netop været i høring, og der er modtaget cirka 300 høringssvar, som offentliggøres inden årets udgang. Regionens fagfolk og politikere har desuden deltaget i en række borgermøder om planen.

– Bæredygtighed handler også om at tage hensyn til et omkringliggende lokalsamfund. Vi møder forståelse for, at der er et behov for råstoffer, men det er også klart, at det sætter et stort præg på et lokalområde, når der graves tæt på bebyggelse, og mange udtrykker ønske om løsninger, der f.eks. reducerer støj eller sikrer optimale til- og frakørselsveje for den tunge trafik til råstofgravene. Her mener vi, at man kan og bør gøre mere, end reglerne i dag giver mulighed for, siger næstformand for udvalget Flemming Knudsen (S). 

Det nye udspil anbefaler en kompensationsordning finansieret ved at hæve råstofafgiften. Ordningen skal f.eks. kunne bruges til medfinansiering af nye trafikløsninger omkring grusgrave, så trafiksikkerheden øges. Regionernes udspil har derudover fokus på en mere effektiv udnyttelse af råstoffer på land og på havet samt øget genanvendelse af eksisterende råstoffer i byggeriet – og understøttelse af markedet for genanvendelse af råstoffer. Dertil kommer øget fokus på tidligere råstofgrave, der fx kan bruges til at fremme biodiversitet og rekreative formål med gode muligheder for friluftsliv.

– Vi slipper ikke for at grave efter råstoffer, og de ligger nu engang placeret, hvor de blev efterladt af isen i istiden. Men vi skal gøre det klogt og med så få negative konsekvenser som muligt. Det er noget vi i regionerne har arbejdet med gennem flere år, og jeg håber, at både regering og folketing kommer til at nærlæse udspillet fra Danske Regioner. Vi bidrager fra Region Midtjylland i hvert fald gerne med vores konkrete erfaringer, siger Jørgen Nørby.

Kommentarer